Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Procedura odwoławcza

08.03.2023

w związku z nowelizacją przepisów dotyczących procedury odwoławczej zmianie uległy terminy składania odwołań przez rodziców kandydatów nieprzyjętych, a także ich rozpatrywania. Terminy zostały skrócone do 3 dni.  W związku z powyższym aktualizacja została wprowadzona do zasad rekrutacji.

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły. Uzasadnienie sporządza się  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Komunikat dla rodziców składających wniosek podpisany podpisem elektronicznym

03.03.2023

Po złożeniu podpisu na wniosku elektronicznym należy złożyć wniosek, korzystając z przycisku Złóż wniosek.

Uwaga! Samo podpisanie wniosku nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony, nie będzie podlegał weryfikacji, a tym samym ostatecznie zostanie odrzucony.

Podpisany wniosek, po wybraniu przycisku Złóż wniosek zostanie przesłany do jednostki pierwszego wyboru, która skontroluje prawidłowość załączników, a następnie zaakceptuje lub odrzuci wniosek. Sprawdzaj regularnie konto, aby zapoznać się z decyzją, a w przypadku odrzucenia wniosku skontaktuj się niezwłocznie z jednostką.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

28.02.2023

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godzinie 12:00. Od tego terminu na stronie widoczna będzie zakładka Zgłoś kandydaturę oraz Oferta (lista przedszkoli/oddziałów przedszkolnych z ofertą oraz opisem).


Plikach do pobrania znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji, a także m.in. załączniki do wniosku rekrutacyjnego.

Wybór przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego odbywa się w terminie: od 1 marca 2023 r. od godziny 12:00 do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.